Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján i-TV Digitális Távközlési Zrt. (továbbiakban: i-TV) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

1.    Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Az adatkezelő neve: i-TV Digitális Távközlési Zrt.

Az adatkezelő címe: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.

Az adatkezelő székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.

Telefonszáma: 06 (1) 666-2266

E-mail címe: info@i-tvzrt.hu

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • 4/2012. (I.24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról. (a továbbiakban Akr.)
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (a továbbiakban Eht.)
 • 2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól (a továbbiakban Eszr.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban Fgytv.)

3.    Fogalommeghatározások

 

3.1.       A személyes adat fogalma

A „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ.

 • Az Előfizető meghatározása

Egyéni előfizető (a továbbiakban: „Előfizető”): az a természetes személy Előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást és köt egyedi előfizetői szerződést a szolgáltatóval. Illetve az a kis- és középvállalkozás, mely az egyedi előfizetői szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül, egyéni előfizetőként veszi igénybe.

 1. Kezelt személyes adatok

 

 • Kezelt személyes adatok természetes személy esetén:
 • az Előfizető neve;
 • az Előfizető anyja neve;
 • az Előfizető születési helye és ideje;
 • az Előfizető címe;
 • az Előfizető mobilszáma, vezetékes telefonszáma;
 • az Előfizető e-mail címe.
 • szükség esetén az Előfizető pénzforgalmi számlaszáma,
 • az Előfizető dokumentumainak másolata,
  • Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő kezelt személyes adatai, és meghatalmazás esetén a meghatalmazott kezelt személyes adatai:

 

 • a törvényes képviselő/meghatalmazott neve;
 • a törvényes képviselő/meghatalmazott tartózkodási helye székhelye;
 • a törvényes képviselő/meghatalmazott számlázási címe;
 • a törvényes képviselő/meghatalmazott születési neve;
 • a törvényes képviselő/meghatalmazott anyja neve;
 • a törvényes képviselő/meghatalmazott születési helye, ideje.

 

  Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartalma
1. Az előfizetői szerződés megkötése és tartalma Szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont/ Az Eht. 143. § (2) bekezdése szerint 1 évig
2. Az előfizetői szerződés teljesítésének nyomon követése Szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont/ Az Eht. 143. § (2) bekezdése szerint 1 évig
3. Díjbeszedés, díjszámítás, számlázás Jogi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont/ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétől számított 10 évig

 

4. Számla kezelés Jogi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont/ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétől számított 10 évig

 

5. Számlák megőrzése Jogi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont/; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján/ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétől számított 10 évig
6. Adózási kötelezettség Jogi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont/ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétől számított 10 évig
7. Hibabejelentés kezelése Jogi kötelezettség teljesítése

Eht. 141. § (2),

Eht. 157. § (7)

 

hibabejelentés rögzítésétől számított 1 év + 30 nap

Eht. 157 § (7) bek

8. Hatósági adatszolgáltatás Jogi kötelezettség teljesítése:

Eht. 159/A. § (3) bek;

Eht. 157.§ (7) bek

előfizetői szerződés megszűnését követő 1 év + 30 nap

Eht. 157 § (7) bek, az adatmegsemmisítésre előírt határidő

 

 

 

9. Panaszkezelés Jogi kötelezettség teljesítése

Fgytv. 17/A. § (7)

Fgytv. 17/B.§ (3)

Eht. 157. § (7)

 

a panaszról felvett jegyzőkönyv és válaszmásolat őrzési ideje 5 év + 30 nap

Eht. 157 § (7) bek

10. Panaszbejelentés kezelése

hibabejelentés

Jogos érdeken alapuló adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) f alapján hibabejelentés rögzítésétől számított 5 év + 30 nap

Eht. 157 § (7) bek

 

 

5.    Az adatokat megismerők köre

Az Érintett személyes adatait az Adatkezelő munkavállalói a szolgáltatások teljesítése érdekében ismerhetik meg (iktatás, ügykezelés).

 

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Érintett személyes adatait védje technikai és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, elektronikus rendszerek védelme, az elvégzett tevékenységek naplózása, a számon kérhetőség biztosítása).

 

6.    Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tevékenység során nem végzünk profilalkotást.

 

7.    Adattovábbítás:

Az Előfizető személyes adatai a hatályos jogszabályi felhatalmazások, illetve az Előfizető hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra.

 • Az i-TV Zrt. partnerként szerződött adatfeldolgozóknak:
 • Az adatfeldolgozási tevékenységet végző hálózattulajdonosok, illetve
 • a hálózattulajdonosok ügyfélszolgálati illetve műszaki szolgáltatását vezérlő, irányító programját üzemeltető alvállalkozók,
 • a számlaleveleket előállító nyomdák,
 • a számlaleveleket kézbesítő alvállalkozók,
 • a karbantartást és műszaki üzemeltetést biztosító alvállalkozók,
 • a díjbeszedést végző alvállalkozók,
 • az üzletkötéseket és szereléseket végző alvállalkozók.
  • Hatóságoknak vagy egyéb szerveknek:
 • az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából kérelemre (Eht. 157. § (10))
 • a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak (Eht. 157. § (9) c))
 • ha az Érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az Érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét, vagy javait fenyegető veszély elhárítása, vagy megelőzése érdekében az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére (Eht. 157. § (9) és a GDPR. 49. cikk

 

8.        Integritás és bizalmas jelleg

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

 

9.             Önt megillető jogok

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre a jogszabály Önt feljogosítja. Ezek a jogok a következők:

 • Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon az alábbiakra vonatkozóan:

 • az adatkezelés folyamatban van-e,
 • az adatkezelés céljáról,
 • a személyes adatok kategóriáiról,
 • címzettekről (kiknek adhatók át az adatok),
 • az adattárolás időtartamáról, vagy meghatározásának szempontjairól,
 • az Érintettet megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről,
 • az adatok forrásáról, ha az nem Érintettől származik,
 • az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is külföldi adattovábbításról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat első alkalommal díjmentesen az Előfizető rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Az Előfizető erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Előfizető jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • Adattörléshez való jog

Az Előfizető jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő köteles az érintett Előfizetőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, kivéve a következő eseteket:

–           a személyes adatokra már nincs szükség

–           az Előfizető visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

–           az Előfizető tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

–           a személyes adatokat jogellenesen kezelték

–           a személyes adatokat az Adatkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

–           a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Előfizető törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

–           ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása

–           ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés

–           ha közérdekből végzett feladat végrehajtása

–           ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt

–           ha népegészségügy területén érintő közérdekből

–           ha közérdekű archiválás céljából

–           ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból

–          ha jogi igények védelméhez szükséges.

Adatkezelésének korlátozásához való jog

Az Előfizető jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

–           az Előfizető vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

–           az adatkezelés jogellenes, és az Előfizető ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

–           az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Előfizető igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

–           az Előfizető tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Előfizető hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Tiltakozáshoz való jog

Az Előfizető jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Előfizető jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Előfizető tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az Előfizető jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

–           ha az adatkezelés jogalapja az Előfizető hozzájárulása, vagy az Előfizetővel kötött szerződés teljesítése,

–           és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Előfizető jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 • Hozzájárulás visszavonásának a joga

Az Előfizető jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

10.    Panasztétel és Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, ezen túl bírósághoz is fordulhat.

 

Adatvédelmi Tisztviselő:

Név:    Kaslik Béla

Email: info@i-tvzrt.hu

Postacím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.

Telefon: 06 (1) 666-2266

 

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kérjük, hogy jelen Tájékoztatót olvassa el figyelmesen!  Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz.